Adnan Maulana/Masita Mahmudin (Jaya Raya Jakarta) mengembalikan shuttlecock.
Adnan Maulana/Masita Mahmudin (Jaya Raya Jakarta) menyambar pengembalian.
Adnan Maulana/Masita Mahmudin
Adnan Maulana/Masita Mahmudin
Adnan Maulana/Masita Mahmudin